นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคคล
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรค 

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

บริษัทฯ มีนโยบายในการ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่า บริษัทฯมีความเชื่อที่ดีว่าการกระทําดังกล่าวจําเป็นเพื่อที่จะ

- ทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
- เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
- เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ หรือกระทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

 

      ข้อมูลที่ทางบริษัทจัดเก็บไว้ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลลูกค้า, อีเมลล์ติดต่อของลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่รับสินค้าของลูกค้า โดยทางร้านเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นประวัติการสั่งซื้อ หากลูกค้ามีการตีคืนสินค้า หรือการขอเคลมสินค้าต่างๆ บริษัทฯ จะติดต่อไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 90 วัน หากทางลูกค้าต้องการขอลบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อ สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ในเมนู Contact / ติดต่อเรา ได้ทางหน้าเว็บไซต์ โดยทางร้านจะไม่นำข้อมูลของลูกค้าออกไปเผยแพร่และนำส่งต่อให้ผู้ใด โดยบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านทั้งปัจจุบันและในอนาคต

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ซิสเตอร์ไนน์ทีน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2/38 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ 02-530-9591 หรือ 090-986-8249 

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
                  เสาร์         08.00 - 12.00 น.
                  หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนํามาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทจึงรับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย

 

 

  •  
  • แจ้งข้อมูลที่อยู่และช่องทางติดต่อของร้านค้าลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
 

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว